Vývoj obsahu Cs 137 u českého obyvatelstva po černobylské havárii

Vývoj obsahu Cs 137 u českého obyvatelstva po černobylské havárii

Na celotělovém počítači SÚRO v Praze je každoročně prováděno monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny celkem 30 osob (15 mužů, 15 žen), převážně obyvatel Prahy ve věku od 25 do 71 let. Průměrná aktivita 137Cs v těle jedné osoby byla na základě těchto měření v roce 2010 odhadnuta na 31 Bq. Stejně jako v předchozích letech byl proveden celostátní průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného močí za 24 hodiny. Vzorky byly odebrány v květnu 2010 celkem od 46 žen a 24 mužů, kteří svými stravovacími návyky představují zhruba průměrnou populaci. Průměrná hodnota aktivity 137Cs, vyloučená močí za 24 hodin, byla 0,14 Bq a tomu odpovídající přepočtený průměrný obsah (retence) aktivity 137Cs v těle 23 Bq. Odhad úvazku efektivní dávky, založený na výsledcích celostátního průzkumu, je pro 137Cs roven 0,83 µSv. Časový průběh střední hodnoty retence 137Cs obou skupin dat od roku 1986 je uveden na obrázku.

 

Vývoj obsahu 137Cs u českého obyvatelstva po černobylské havárii

Vývoj Cs 137 po černobylské havárii

Poznámky:

  • z důvodu stěhování celotělového počítače nebyla v roce 2006 měření osob prováděna
  • Graf je aktualizován poté, co je na adrese www.sujb.cz vydána „Zpráva o radiační situaci v ČR“, která je součástí „Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“.

Zdroj: www.suro.cz/cz/rms/vnkontaminace