Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a porušení zákonů ochrany před radioaktivním zářením (MUDr. Emil Kunz)

12.08.2011 23:55

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Hrnčířská 22, 74625 OPAVA.

 

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení dle § 272  trestního zákona č.40/ 2009 Sb. a porušení zákonů ochrany před radioaktivním zářením, kterého se mohl dopustit  MUDr. Emil Kunz, nar. 19.1. 1930 v Praze, člen ČSOZ, Bartoškova 28,  140 00 Praha 4.

 

Důkazy:

Dne 8. a 15. 5. 2011 v televizním vysílání pořadu ČT 24  „Před 25 lety“ vystoupil MUDr. Emil Kunz, hlavní odborník pro hygienu záření MZ ČSR, aby občany informoval o  situaci v Československu po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Tvrdil, že žádné nebezpečí neexistuje a nejsou tudíž nutná žádná opatření, ani u malých dětí, ani u těhotných žen. Naopak! Eventuální užívání jodidu draselného může být dokonce škodlivější než vlastní  ozáření. Jeho výroky lze zhlédnout v archivu ČT 24 České televize.

 

Evidentně MUDr. Emil Kunz vědomě lhal a svým jednáním občany uvedl v omyl a nebezpečí poškození zdraví i života. Odvolávám se na knihu Prof. Miroslava Vaňka „Nedalo se tady dýchat“ - vydanou v roce 1996. Popisuje v ní den po dni jednotlivé události od exploze JE v Černobylu. Již 29. 4. 1986 byla na území někdejší ČSSR naměřena vysoká radioaktivita a to, dodávám, v každé okresní nemocnici a hygienické stanici (např. v Opavě lékaři z oddělení nukleární medicíny předali výsledky měření přes vedení OÚNZ na "okres" - a výsledek? V radioaktivním dešti se konal prvomájový průvod jakoby nic!). Toho dne o havárii informovala poprvé i ČTK a 30. 4. 1986 poprvé zasedala vládní havarijní komise, která rozhodla o monitorování a vyhodnocování dat. Jednal v ní i MUDr. Emil Kunz jako nejvýše postavený odborník na radiaci. Výsledkem bylo zatajování a manipulování skutečnosti v době nejvyššího ohrožení státu a životů lidí, kteří byli zcela odkázaní na informace ze zahraničí. Nutno dodat, že šlo o informace i ze socialistického Polska a Maďarska. Jak lze dohledat na veřejně přístupném webu www.anticomm.co.uk, snaha amerických diplomatů zjistit kvalitu vody u nás byla považována za hrozbu národní bezpečnosti. Je nanejvýš zavrženíhodné ve stavu nejvyššího nebezpečí neposkytnout lidem bazální rady, jak chránit zdraví své i svých blízkých. Arogance s jakou tento lékař tvrdil, že užívání jodidu draselného je nevhodné, když radioaktivní jod ve vzduchu dosahoval až stonásobných a v oblastech, kde pršelo, až tisícinásobných hodnot, se rovná absolutní bezohlednosti. Zapříčinil a dopustil tak vznik těžkých onemocnění hlavně u dětí, neboť nízký věk při expozici vysoce umocňuje pravděpodobnost vzniku zhoubného bujení v dalším životě. Je přímo zodpovědný za nevyčíslitelné množství lidských a rodinných tragédií, které jsou navždy traumatizující a nikdy nekončící. Zvlášť opovrženíhodný je tento cynický postoj zejména u lékaře z oboru, který si zajisté byl velmi dobře vědom všech aktuálních i budoucích důsledků.

Sama ze své lékařské praxe vím, že generace "černobylských" dětí patří mezi ty nejvíce nemocné a obrovský nárůst onkologických nemocí napříč všemi generacemi je dostatečně znám.  Neznám rodinu, kde by nebyl někdo nemocen rakovinou. Odkazuji na poslední závěry našich předních odborníků s výhledem do 2015. Není náhodou, že např. na Ostravsku, kde byl naměřen nejvyšší radioaktivní spad, je výskyt onkologických chorob taktéž nejvyšší. Samozřejmě vím, že na vzniku zhoubného bujení a genetických vad se podílí i jiné faktory a ve svém důsledku je nelze odlišit. S tímto faktem bylo a je kalkulováno! Nicméně riziko, do kterého obyvatele ČSSR MUDr. Emil Kunz v době po černobylské havárii přivedl, je nesmírné. Odepřít veřejnosti informace o nebezpečí, o kterém dobře věděl, je neomluvitelné. Každý mohl, pokud by byl informován, udělat hodně pro to, aby omezil zdravotní následky katastrofy.

Dnes a denně říkám svým pacientům: nekuřte, neberte drogy, nepřejídejte se, žijte zdravě, stěhujte se pryč ze smogem otrávených krajů a nevolte totalitní strany. Jako svobodné bytosti mají právo volby, a tak se aspoň částečně mohou podílet na budoucnosti své i svých dětí. Bohužel, řešit následky, příznaky bez identifikace příčiny a původu nemocí a jejich včasného podchycení, je předem nesmyslné. Tento princip jsme si přenesli do dnešní doby a rezignovali jsme na výchovu k zodpovědnosti za vlastní zdraví na všech úrovních. Stále upřednostňujeme nadvládu peněz a kariéry před životem ve zdraví. Tato zodpovědnost je ale nadčasová a jediná možná cesta.

Společenská nebezpečnost zločinu:

Důsledky a zrůdnost výše popsaného zločinu lze snad srovnat jen s holocaustem: vědomá a asistovaná likvidace části populace. S odkazem na výzkum Doc. MUDr. Miroslava Peterka Následek havárie v Černobylu v prenatální populaci v ČSSR - hovořící o ztrátě mužských plodů v závislosti na dávce radiace v roce 1986 - lze hovořit o faktické genocidě. Kombinace průmyslové katastrofy a totalitního státu je její jasnou základnou. Pokud je mi známo, ani po roce 1989, až dodnes, nebyl nikdo povolán k zodpovědnosti.

Naše polistopadová společnost se holedbá přízviskem svobodná a demokratická. Je to jen těžko pochopitelné, když je tento darebák ctěn a oslavován současnou odbornou i politickou elitou - viz pompézní oslava jeho 80. narozenin.

Žádám o důkladné vyšetření a potrestání pachatelů nepromlčitelného zločinu proti lidskosti a průběžné informování o postupu vyšetřování v této věci.

 

S pozdravem

MUDr. Eva Dratvová

Mendlova 13

746 01 Opava

Černá Opava, o.s.

V Opavě dne 9. 8. 2011

 

Přílohy:

Nedalo se tady dýchat, Miroslav Vaněk, 1996 (jen část)

Prevalence nádorů v České republice, Milan Konečný, Edvard Geryk, 2008 (jen část)

Následek havárie v Černobylu v prenatální populaci v ČSSR, Miroslav Peterka, 2007

Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary, E. Geryk, J. Kozel, R. Štampach, D. Pacík, P. Dítě, P. Kubíček, M. Konečný, 2011

www.anticomm.co.uk

Google: MUDr. Kunz - oslava narozenin 19. 1. 2010 - foto 1x

 

Zdroj: www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/cernobyl-to-na-mudr-emila-kunze.html